Công bố thông tin về kết quả mua lại trước hạn Trái phiếu TTCE062022

Ngày đăng 23/10/2019 | Lượt xem: 724

Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công công bố thông tin về kết quả mua lại trước hạn Trái phiếu TTCE062022 cụ thể như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT

Mã trái phiếu (nếu có)

Mệnh giá

Kỳ hạn

Ngày phát hành

Ngày đáo hạn

Tổng mệnh giá mua lại

Giá mua lại

Ngày thực hiện

1

TTCE062022

150

5 năm

30/06/2017

30/06/2022

150

155,919

17/10/2019

 Trong đó:

Tổng số trái phiếu phát hành:

  • Tổng số trái phiếu đã mua lại trước hạn: 1.500.000 Trái phiếu.
  • Tổng số trái phiếu chưa mua lại trước hạn: 0 Trái phiếu
  •  Đơn giá mua lại: 103.946 đồng/Trái phiếu

Tổng số Nhà đầu tư mua trái phiếu:

  • Tổng số nhà đầu tư đã bán trái phiếu cho Tổ chức phát hành: 104 Nhà đầu tư
  • Tổng số nhà đầu tư còn nắm giữ trái phiếu: 0 Nhà đầu tư

Đính kèm:

Bản công bố thông tin kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng./.

- Tag:

VIDEO

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ - NÂNG TẦM GIÁ TRỊ

IGC TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC TẾ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
7 Điều nên làm để phòng ngừa Covid-19