CÔNG BỐ THÔNG TIN MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT

Ngày đăng 25/10/2018 | Lượt xem: 1.100

Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thái Hà;

Đính kèm:

Biên bản họp số 41/BBH- ĐHĐCĐ ngày 25.10.2018 v/v miễn nhiệm 01 thành viên HDQT;

- Nghị quyết 31/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25.10.2018 về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT.

Trân trọng cảm ơn./.

- Tag:

VIDEO

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ - NÂNG TẦM GIÁ TRỊ

IGC TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC TẾ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
7 Điều nên làm để phòng ngừa Covid-19