CÔNG BỐ THÔNG TIN MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT, BẦU TVHĐQT

Ngày đăng 25/08/2018 | Lượt xem: 1.397

Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu 01 thành viên HĐQT cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lê Ngọc Thông;

- Bầu bà Trần Quế Trang là thành viên HĐQT nhiệm kì 2014 – 2019.

 

Đính kèm:

Biên bản họp số 37/BBH ngày 25.8.2018 v/v miễn nhiệm TV HDQT và bầu TVHDQT

- Nghị quyết 24/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/8/2018 của ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm 01 thành viên HĐQT và bầu 01 thành viên HĐQT.

 

Trân trọng cảm ơn./.

- Tag:

VIDEO

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ - NÂNG TẦM GIÁ TRỊ

IGC TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC TẾ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
7 Điều nên làm để phòng ngừa Covid-19