ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NIÊN ĐỘ 2018 - 2019

Ngày đăng 04/07/2019 | Lượt xem: 811

Công ty Cổ phần Giáo dục Thành Thành Công công bố Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường về việc thu hồi cổ phiếu cũ và phát hành cổ phiếu mới của Công ty. Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

Đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 04/7/2019;

- Nghị quyết số 17/NQ-IGC ngày 04/07/2019 về việc thu hồi cổ phiếu cũ và phát hành cổ phiếu mới;

Trân trọng cảm ơn./.

- Tag:

VIDEO

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ - NÂNG TẦM GIÁ TRỊ

IGC TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUỐC TẾ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
7 Điều nên làm để phòng ngừa Covid-19